Recyklácia odpadu

Recyklujeme stavebný odpad a meníme ho na stavebný materiál pomocou najmodernejších technológií.

Recyklácia odpadu

Recyklácia stavebného odpadu je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia a to nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov ich recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov.

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický prínos. Stavebná suť, vznikajúca počas búracích a demolačných prác, je totiž až z 90% spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Stavebné odpady vhodné na recykláciu

Získaný recyklát je všeobecne použiteľný ako náhrada klasického prírodného kameniva na:

  • podkladné vrstvy chodníkov, komunikácií, parkovísk alebo spevnených plôch,
  • dočasné komunikácie, odstavné plochy,
  • zásypy, obsypy,
  • terénne úpravy,
  • a iné.