Služby

Recyklácia stavebného odpadu je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia a to nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov ich recyklovať a nie ukladať na skládky odpadov, naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov

 

Odvoz odpadu

Uskladnenie odpadu

Zemné práce

Recyklácia odpadu

Predaj recyklátov

Búracie práce

Predaj zeminy