Cenník

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Cenník uskladnenia odpadov zo stavieb a demolácii

Prevádzkova doba:

Pondelok – Piatok 7:00 – 16:00 

Prípadne podľa dohody s dispečingom na tel. čisle +421 918 225 735.

recyklacne strediskoimg 0094
1 t/h
KLEEMANN MC100R
t/h
SBM REMAX 200
1 t/h
KLEEMANN MOBISCREEN MS 13 Z
t/h
McCloskey International Ltd typ R105
 

Kód

Názov odpadu

Cena bez DPH (EUR)

1

01 05 04

Vŕtne kaly a odpady z vodných vrtov

20,00

2

01 04 08

Odpadový štrk a drvené horniny (makadam)  iné ako uvedené v 01 04 07 O

7,50

2

10 10 06

Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 O

10,00

3

10 10 08

Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O

15,00

4

17 01 01

Betón prostý, kameň max. priemer 50 cm

12,50

5

17 01 01

Železobetón, max. priemer 50 cm

17,50

6

17 01 02

Tehly

25,00

7

17 01 02

Pórobetónové tvárnice

50,00

8

17 01 03

Škridľa, obkladový materiál, keramika,škvára

20,00

9

17 01 07

Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06/O

35,00

10

17 02 01

Drevo znečistené

95,00

11

17 02 01

Korene stromov

130,00

12

17 02 02

Sklo (nesmie obsahovať lepené sklo, drôtované sklo, autosklo)

45,00

13

17 02 03

Plasty

200,00

14

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01/O

35,00

15

17 03 02

Bitumenové zmesi – liaty asfalt (O)

50,00

16

17 04 11

Káble iné ako uvedené v 17 03 01

150,00

17

17 05 04

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03/O

12,50

18

17 05 06

Výkopová zemina sypká

10,00

19

17 05 06

Výkopová zemina ílovitá

15,00

20

17 05 08

Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07/O

35,00

21

17 06 04

Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03/O (sklenná vata, polystyrén, sádrokartón, nobasil)

200,00

22

17 08 02

Stavebné materiály na báze sádry iné ako uvedebé v 17 08 01

150,00

23

 

Prenájom kontajnera 10-20 m3

5,00

23

 

Manipulácia s kontajnerom v rámci MT a okolia do 5km

75,00

* Pri dovoze menšieho množstva ako 5 ton bude účtovaný príplatok k JC 30% !!!

* O kategorizácii dovezeného odpadu rozhodne zodpovedný pracovník spoločnosti TERACOM, s.r.o.

* Odpady v množstve viac ako 1000 ton vám naceníme na vyžiadanie.

* Odpady, ktoré nie sú uvedené vyššie, druhotné suroviny a služby vám naceníme na vyžiadanie.

* Katalógové čísla platné podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Pri znečistení cudzími prímesami nad 5% odovzdávaného materiálu alebo pri materiáloch veľkosti nad 50 cm, ktoré nie sú uvedené v cenníku budeme účtovať 30% k cene odovzdávaného odpadu.

 Objednávky prosíme realizovať minimálne dva dni vopred na dispečingu spoločnosti TERACOM +421 918 225 735 alebo doprava@teracom.sk.